वातावरण विभागको आयोजनामा आयोजित वातावरणीय मापदण्डको परिपालना सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता ।

वातावरण विभागको आयोजनामा आयोजित वातावरणीय मापदण्डको परिपालना सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता ।

आगामी आ.व का लागि उद्योग वाणिज्य भूमी तथा प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्तावना पेश गर्दै ।

आगामी आ.व का लागि उद्योग वाणिज्य भूमी तथा प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्तावना पेश गर्दै ।

आगामी आ.व का लागि संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्तावना पेश गर्दै ।

आगामी आ.व का लागि संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्तावना पेश गर्दै ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेशको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागिता ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेशको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागिता ।

बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री माननीय शैलेन्द्र मान बज्राचार्यज्यूसंग आगामी बजेटको विषयमा छलफल ।

बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री माननीय शैलेन्द्र मान बज्राचार्यज्यूसंग आगामी बजेटको विषयमा छलफल ।

Notices

News Clipping

Press Release

FNCCI News

ILO
Encompass
Welcome to ILO Encompass
Comptitiveness and Resilience AssessmentTool