नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको सातौं प्रदेश सभामा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन एवम् आय व्यय विवरण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको सातौं प्रदेश सभामा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन एवम् आय व्यय विवरण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको सातौं प्रदेश सभामा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन एवम् आय व्यय विवरण Download Attachment